ОБЩИ УСЛОВИЯ

за излъчване на търговски съобщения в телевизионна програма

ALFA TV

 


I. Предмет и общи положения.

            Чл. 1 (1) Настоящите Общи условия регламентират излъчването на търговски съобщения в телевизионната програма Alfa TV и други програми, в случай че бъдат създадени такива, наричани по-долу за краткост„програмa“/„програми", които са собственост на Фондация “АЛФА 2018”,  регистрирана в Агенция по вписванията, Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) под ЕИК 176814045 със седалище и адрес на управление гр. София, пл. “Славейков” № 4А, в качеството му на доставчик на линейни медийни услуги по смисъла на Закона за радиото и телевизията (ЗРТ), наричана по-нататък за краткост „Телевизията"//”Медия/та”.

            (2) Търговски съобщения по смисъла на ал. 1 са рекламни клипове (спотове), спонсорство, спонсорски заставки, телевизионен пазар и позициониране на продукти, както и други рекламни форми, незабранени от закона, когато тяхното излъчване не противоречи на добрата практика и съответното предаване.

                  (3) Общите условия са задължителни за Телевизията и нейните клиенти, в това число рекламодателите, рекламните агенции, спонсори и др. Последните удостоверяват съгласието си с настоящите Общи условия с подписа си под индивидуален писмен договор за излъчване на търговски съобщения в Телевизията, в който е изрично регламентирано и прилагането на настоящите Общи условия или с възлагането на излъчване на търговски съобщения. Индивидуалният договор, както и всички други необходими документи, свързани с изискванията на Телевизията във връзка с възлагането и излъчването на търговски съобщения, се изготвят по образци, предложен от Телевизията и се предоставят на клиента.

(4) Телевизията осигурява публичност, достъпност и актуалност на Общите условия, цените и Тарифите на своята Интернет страница – www.alfa.bg. Телевизията осигурява, при поискване, безплатен достъп на рекламодатели/рекламни агенции/спонсори и др до тези Общи условия и действащите си Тарифите.

(5) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Телевизията едностранно. Клиентите, в това число рекламодатели/рекламни агенции/спонсори, които имат сключени договори за излъчване на търговски съобщения в Телевизията, се считат уведомени за промените в Общите условия от датата на публикуването им на уебсайта на Телевизията на адрес: www.alfa.bg. В случай, че в 15-дневен срок от публикуването на изменените общи условия, не постъпи мотивирано писмено несъгласие с направените промени от вече приелите Общите условия клиенти, рекламодатели, рекламни агенции и спонсори, изменените общи условия ги обвързват и се прилагат при взаимоотношенията им с Телевизията по повод излъчването на търговски съобщения за напред.

(6) Правилото по ал. 5 относно мотивираното писмено несъгласие, изречение второ не се прилага в случаите, в които промените в Общите условия произтичат от промени в приложимото законодателство или от акт на компетентен орган.

(7) При изменение на Общите условия, сключените преди това индивидуални договори се изменят съответно по реда посочен в изменението, ако е необходимо.

Чл. 2. Условия, различни от тези, предвидени в Общите условия могат да бъдат уговорени в индивидуален договор с клиент/рекламодател/рекламна агенция/спонсор, при спазване на разпоредбите на ЗРТ и останалото приложимо законодателство, включително и административните актове, регламентиращи излъчването на търговски съобщения като лицензии, разрешения, удостоверения за регистрация и други, както и действащите решения и становища на Съвета за електронни медии или друг компетентен административен орган.

Чл. 3. (1) Търговски съобщения по смисъла на чл. 1, ал. 2 се излъчват от Телевизията по възлагане от рекламодател/спонсор или рекламна/медия агенция, срещу заплащане на възнаграждение, определено съобразно действащите Тарифи за излъчване на търговски съобщения в програмата, както и според уговорките на индивидуалния договор.

(2) В случаите, когато Телевизията получи заявка за излъчването на търговски съобщения от рекламна/медия агенция, същата трябва да бъде придружена от Възлагателно писмо, подписано от страна на рекламодателя. Възлагателно писмо се предоставя за всеки отделен клиент на рекламната/медия агенция. Образецът на възлагателно писмо е Приложение № 1, към настоящите Общи Условия и е достъпен и на уебсайта на Телевизията. Възлагателното писмо съдържа точна информация за рекламодателя, рекламираната търговска марка, стока или услуга, представя се с първия Медия План за излъчване на съответния рекламодател и действа за периода, изрично указан в него.

(3) В случай, че рекламна/медия агенция сключи рамков договор за излъчване на търговски съобщения в Телевизията, на основание, на който ще бъде обслужван повече от един рекламодател, рекламната/медия агенция следва да представи писмените оправомощавания (възлагателни писма) за всеки отделен свой клиент. В тези случаи рекламодателят и рекламната/медия агенция са солидарно отговорни за дължимите плащания, обезщетения и неустойки към Телевизията, съобразно предвиденото в настоящите Общи условия и индивидуални договор. Медията не е страна във вътрешните отношения между рекламните/медиа агенции и рекламодателя. Медията не дължи заплащане или възнаграждение на агенциите.

(4) С оглед избягване на всякакво съмнение, при продължаване на рекламна кампания и/или осъществяване на нова рекламна кампания със същите рекламодател, спонсор и същите продукти, стоки, услуги и т.н., за които вече е извършена рекламна кампания, възлагателно писмо не се представя, а се одобрява и потвърждава само медия-план по реда, посочен в настоящите Общи условия.

(5) Доколкото в тези Общи условия изрично не е посочено друго, термините „Клиент“ и “Рекламодател” включват и се отнася и до съответна рекламна/медия агенция и спонсори.

Чл. 4 (1) Телевизията, приема да излъчва търговски съобщения в програмите си, след ясно определяне на наименованието на търговската марка, продукта и/ или услугата, обект на кампанията.

(2) Търговските съобщения следва да представят стоки и/или услуги и/или търговски марки, собственост само на клиента, или такива, за които същият има отстъпени права на ползване съгласно договор за изключителна лицензия по смисъла на ЗМГО, по силата, на който никой друг, включително собственика на марката/ите, не може да използва лицензираните марки. Договорът за изключителна лицензия се счита за действащо доказателство по настоящия договор, ако е вписан по надлежния ред в поддържаният от Патентното ведомство регистър.

Чл. 5. (1) С подписване на индивидуален договор страните определят лица за контакт, като задължително посочват електронна поща (e-mail) за кореспонденция. Страните се съгласяват, че всички действия по приемане, изпращане и съхранение на Медиа плановете за излъчване на търговски съобщения и свързаната с тях кореспонденция стават само по електронен път като електронни документи по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУ), чрез посочените в индивидуалния договор електронни пощи. Страните се съгласяват, че ако писмото/електронното изявление е произлязло от електронната поща на служител и/или представител на някоя от страните, то същото със сигурност съдържа валидно изпратено волеизявление от съответната страна по договора.

(2) Изпращането на електронни изявления от и до електронни пощи (адреси), които не са изрично уговорени от страните, се счита за недействително.

            (3) Относно времето на получаване на електронна кореспонденция се прилага чл. 10, ал. 2 ЗЕДЕУ, а за място - чл. 12, ал. 2, 3 и 4 ЗЕДЕУ.

 

II. Изисквания към съдържанието на търговските съобщения.

Възлагане и гаранции.

Чл. 6 (1) Търговските съобщения следва да са изработени в съответствие със Закона за радиото и телевизията \ЗРТ\, Закона за авторското право и сродните му права \ЗАПСП\, Закона за марките и географските означения \ЗМГО\, Закона за защита на конкуренцията \ЗЗК\, Закона за защита на потребителите \ЗЗП\, Закона за здравето \33\ и останалото относимо и приложимо законодателство.

(2) Рекламодателят/Спонсорът и/или Агенцията, с приемането на настоящите Общи условия, гарантират, че с излъчването на предоставените от тях търговски съобщения в програмата, не се нарушават правата на трети лица и че ако подобни претенции възникнат, ще ги удовлетворяват изцяло и за своя сметка.

Чл. 7. (1) Възлагането на излъчването на конкретно търговско съобщение се извършва от Рекламодателя и/или Агенцията с потвърждаване на Медия План за излъчване на търговски съобщения, изпратено чрез електронна поща в срок най-късно до 2 пълни работни дни преди датата на първото излъчване по Медиа Плана до отдел “Маркетинг и реклама“ на Телевизията. Електронната размяна на изявления и документи се извършва, в съответствие с чл. 5.

(2) В случаите, когато заявката за излъчване на търговски съобщения от страна на рекламодател предхожда подписване на индивидуален договор, страните се съгласяват, че до подписването на индивидуалния договор ще се прилага официалната тарифа на Медията, валидна към момента на излъчването. С изпращането на заявката за излъчване до Телевизията рекламодателят и/или съответно агенцията декларират съгласието си с настоящите Общи условия.

(3) Рекламодателят гарантира пред Телевизията необезпокоявано и законосъобразно излъчване на възложените търговски съобщения.

(4) За изпълнение на задължението по ал. 3, преди да възложи за излъчване в програмите конкретно търговско съобщение, Рекламодателят/Агенцията декларира и гарантира пред Телевизията че:

1. има законово, договорно или отстъпено пo друг легален начин право да рекламира продукта, услугата или марката, чието търговско съобщение се възлага да бъде излъчено;

2. имат законово, договорно или отстъпено по друг легален начин право да използват за телевизионно излъчване включените в търговските съобщения графични и словни марки, рекламни девизи и послания, музикални, литературни и други защитени произведения, както и образите на лицата, рекламиращи продукта;

3. е уредил изцяло взаимоотношенията си (включително по използването и имуществените), с авторите на търговските съобщения, предоставени за телевизионно излъчване и е уредил взаимоотношенията си с всички други носители на авторски и сродни права, чиито произведения и изпълнения са включени в търговските съобщения, в съответствие с изискванията на ЗАПСП и останалото приложимо българско законодателство;

4. е получил от носителите на права по предходната точка или от съответните упълномощени от тях организации за колективно управление на права:

А) всички необходими разрешения за използването на, създадените от съответните носители на права, обекти на авторски и сродни права, включително използване посредством телевизионно излъчване в програмите, в това число и за всички начини на излъчване, предаване и препредаване, включително в електронни съобщителни мрежи на трети лица на трети лица и

Б) е заплатил предварително телевизионното излъчване по смисъла на б „А“ в съответните програми на Телевизията;

5. е положил грижата на добър търговец, така че търговското съобщение, което се предоставя за излъчване, да е изработено в съответствие с изискванията на ЗРТ, ЗАПСП, ЗЗП, ЗМГО, ЗЗК, 33 и останалото приложимо и относимо българско законодателство.

6. е уредил надлежно и изплатил напълно и изцяло всички права, такси, хонорари и възнаграждения на всички носители на права, в това число авторски и сродни права, във връзка с използването, излъчването и разпространението (независимо от използваната технология и по всякакъв начин, в това число чрез кабел, безжичен път, сателит или друго техническо средство) на търговските съобщения в програмата на АЛФА ТВ, включително при нейното разпространение по кабел и/или сателит.

7. търговските съобщения са изработени в съответствие с “Критериите за оценка на съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата”, разработени и приети от Съвета за електронни медии и Държавна агенция за закрила на детето;

8. търговските съобщения са изработени в съответствие с Единен стандарт за регулация нивата на звука в рекламата, приет с подписването на Общо споразумение за регулирането на звука на рекламите от 06.02.2013 г., между Сдружение “Асоциация на българските радио и телевизионни оператори-АБРО”, Сдружение “Българска асоциация на комуникационните агенции” и Сдружение “Българска асоциация на рекламодателите”.

(5) Медията излъчва само рекламни материали, които са на български език или имат субтитри на български език, в случай че са на чужд език.

(6) Рекламодателят и агенцията гарантират, че търговски съобщения за храни и напитки, съдържащи хранителни съставки и вещества с хранителен или физиологичен ефект, по специално съдържащи мазнини, трансмастни кисилини, сол/натрий и захар, чийто прекомерен прием в хранителния режим не е препоръчителен, в които като изпълнители участват деца, отговарят на всички приложими нормативни изисквания, приети етични правила за реклама и търговска комуникация и добри практики в бранша. Рекламодателят и агенцията гарантират, че в търговски съобщения за генетично модифицирани /генно-модифицирани/ храни, не участват деца.

(7) Рекламодателят/Спонсорът се задължава да представя на Телевизията за излъчване само търговски съобщения с предварително уредени права за излъчване. Всички претенции за нарушени чужди права и законни интереси се отнасят към Рекламодателя/Спонсорът.

(8) Рекламодателят/Спонсорът, самостоятелно или солидарно с обслужващата го Агенция, поема за своя сметка цялата отговорност, ако вследствие нарушение на някоя от гаранциите по ал. 4 до ал. 7 бъдат предявени каквито и да било претенции към Медията. Когато договорът е сключен само с рекламна или медия агенция за повече от един нейн клиент, гаранциите и задълженията към Медията по по ал. 4 до ал. 7 се поемат от нея самостоятелно по отношение съдържанието на търговските съобщения, предоставени от клиентите й чрез нея за излъчване в програмата.

Чл. 8. (1) В случай че излъчването и/или съдържанието на търговско съобщение се прецени от регулаторен орган като нарушение на действащото законодателство и той наложи административно-наказателна санкция, Рекламодателят/Спонсорът, самостоятелно или солидарно с обслужващата го Агенция поемат за своя сметка заплащането на имуществената санкция, като се задължават да заплатят същата на Телевизията в срок до седем дни от получаване на наказателното постановление.

(2) Рекламодателят/Спонсорът самостоятелно или посредством обслужващата го рекламна агенция се съгласява да обезщети Медията срещу всички и всякакви претенции от какъвто и да е характер, отправени от трети страни срещу Телевизията по повод възложените за излъчване търговски съобщения, включително, но не само, претенции свързани със ЗЗК, правата на личността, авторски и сродни на авторското права и права на интелектуална собственост и върху търговска марка. Рекламодателят/Спонсорът самостоятелно или посредством обслужващата го рекламна агенция дължи обезщетение на Телевизията за всякакви разходи, загуби или вреди, претърпени от нея, в резултат на каквито и да е предявени към нея претенции или съдебно или друго производство или предстоящо съдебно или друго производство във връзка с възложените за излъчване или вече излъчени търговски съобщения.

(3) Телевизията уведомява своевременно Рекламодателя/Спонсорът и/или Агенцията за започването на административно-наказателна процедура - по електронна поща с електронно изявление, съгласно описаното в чл. 5, при получаването на акт за установяване на административно нарушение.

(4) Рекламодателят/Спонсорът и/или Агенцията имат право да се включат чрез свой процесуален представител в административното и съдебното производство по съставен акт за нарушение, респективно издадено наказателно постановление от компетентен орган. Процесуалният представител, упълномощен от Телевизията, в хода на административното и съдебно производство защитава и интересите на Рекламодателя/Спонсорът и/или Агенцията. В случай че Рекламодателят/Спонсорът и/или Агенцията не са се възползвали от правата си по смисъла на предходното изречение и не са упълномощили свой представител, последните нямат право, след приключване на съответните административни и съдебни производства пред всички инстанции, да претендират непонасяне на негативните правни и фактически последици от съответния административен и/или съдебен акт, с аргумент че интересът им не е бил добре защитен от представителя на Телевизията.

(5) В случаите по чл.7, ал.8, когато договорът е сключен само с рекламна или медия агенция за повече от един нейн клиент, агенцията носи отговорност за заплащане на наложената на Медията имуществена санкция и има правата да се включи в административно- наказателното и съдебното производство по ал.4 на настоящия член.

Чл. 9 (1) Телевизията си запазва правото да откаже или спре всяка заявка за излъчване на търговски съобщения или да откаже да излъчва което и да е търговско съобщение, в случай че излъчването му и/или съдържание му би могло, по преценка на Телевизията, да доведе до някое от следните последствия:

1. нарушение на действащото законодателство, включително нарушение на Националните етични правила за реклама и търговска комуникация в Република България, приети от Националния съвет по саморегулация;

2. нарушение на задълженията, съдържащи се в административните актове, регламентиращи дейността на Телевизията, включително задълженията за излъчване и задълженията, свързани с излъчването на телевизионна реклама;

3. да доведе до налагане на санкции от трети страни (включително, но не само, притежатели на права, конкуренти, държавни и административни органи, Националния съвет по саморегулация и други подобни);

4. в случай на претенции от страна на трето лице, че излъчването на търговското съобщение нарушава техни законни права и интереси – до представяне на доказателства от страна на рекламодателя, че не е налице нарушение.

(2) В случаите по ал. 1 Телевизията уведомява рекламодателя незабавно и може да излъчи за предплатената сума търговски съобщения на рекламодателя, след подмяна на същите или представяне на доказателствата по ал. 1, т. 4. При неостраними и/или неостранени пороци по смисъла на предходните алинеи, Телевизията не дължи връщане на авансово платени суми по реда на чл. 23 или договорени в индивидуален договор.

 

III. Планиране и излъчване на търговски съобщения.

Чл. 10 (1) Търговските съобщения се излъчват на базата на остойностени схеми на излъчване (Медия планове), които съдържат някои или всички от изброените по-долу елементи, в зависимост от вида на конкретната сделка:

1. рекламодател/спонсор;

2. търговска марка, продукт или услуга, обект на кампанията, целева аудитория на кампанията;

3. видеоматериал, който ще се излъчва - наименование на видеоклипа, времетраене;

4. дата/дати на излъчване, час и брой излъчвания, съобразено с Тарифите и програмните схеми на програмата;

5. период на кампанията;

6. остойностяване по Тарифа или съобразно условията по индивидуалния договор ;

7. отстъпки;

8. дължима сума по схемата;

(2) Образецът на Медия план, който съдържа необходимите реквизити, по смисъла на ал. 1 се изготвя от Телевизията.

(3) Медия планът става неразделна част от индивидуалния писмен договор, след приемането му от упълномощен служител на Телевизията по реда на чл. 5.

(4) Медия планът трябва да бъде потвърден от Рекламодателя в Телевизията не по-късно от 3 пълни работни дни, преди първото излъчване на търговско съобщение/рекламен клип по него.

            (6) При забавяне на рекламна кампания по вина на Телевизията, същата се задължава да компенсира Рекламодателя/Спонсора, като излъчи забавените излъчвания в равностойно рекламно време, след съгласуване с Клиента.

(7) Краят на кампанията се съобщава на Телевизията към момента на заявяването й, в случай че е подадена на части и/или когато излиза извън календарен месец.

Чл. 11 (1) Излъчването на търговски съобщения става след предварително подаден и потвърден медия план по реда на чл. 5 от страна на Клиента и сключен индивидуален договор. Медиа плана се изготвя от отдел “Маркетинг и реклама“ на Телевизията по параметри, зададени от страна на Клиента и се одобрява от последния. Изготвянето на медия план от Телевизията за Рекламодател не се заплаща допълнително.

(2) Промени по медия плана могат да бъдат правени писмено най-късно до 2 пълни работни дни преди излъчването на съответното търговско съобщение.

(3) Телевизията си запазва правото да прави промени по медия плана, поради промяна в програмната схема на програмата, за което е длъжна да уведоми предварително Клиента, по реда на чл. 5.

(4) При планиране на излъчванията, рекламните блокове, които се асоциират с дадено предаване са тези, които са разположени непосредствено преди и по време на съответното предаване.

(5) Отмяната на излъчвания от потвърдените Медиа планове от страна на Рекламодателя или Агенцията става без утежнение в заплащането, ако е направено с писмено предизвестие, изпратено по реда на чл. 5 най-малко 3 (три) пълни работни дни преди отмененото излъчване..

Чл. 12 (1) (1) Заявките за излъчване в програмата на Телевизията трябва да бъдат изготвени писмено във формуляр по образец, предоставен от Телевизията  и да бъдат изпратени в работен ден до отдел “Маркетинг и реклама“ на Телевизията от рекламодателя или агенцията по електронна поща като електронни документи, съгласно описаното в чл. 5. Попълването на всички графи от формуляра е задължително. Телевизията предоставя формуляри за текущия и следващия месец. Във формуляра следва да се запише конкретното наименование на търговското съобщение, което се излъчва по изпратената заявка. Същото наименование трябва да се посочи и във формуляра по чл. 19.

(2) Отдел “Маркетинг и реклама“ на Телевизията позиционира дадена кампания в програмната схема на телевизионната програма, след което потвърждава Медиа плана с описани предавания, цени и отстъпки, имена и продължителност на клиповете и период на кампанията към рекламодателя или агенцията по електронна поща като електронен документ съгласно описаното в чл. 5.

(3) В случай че Телевизията няма възможност да реализира Медиа плана, така както е заявен от Рекламодателя или Агенцията, отдел “Маркетинг и реклама“ на Телевизията изпраща своето предложение, за което изисква одобрение в рамките на 1 (един) работен ден от получаването. Липсата на писмен отговор в този срок се счита за мълчаливо съгласие с предложението на Телевизията. Размяната на съобщения се извършва по реда на чл. 5.

(4) Телевизията има право да откаже позиционирането на рекламен спот/спонсорска заставка по своя преценка или в определено предаване, в случай че няма свободно място. Отдел “Маркетинг и реклама“ на Телевизията съгласува преместването на търговски съобщения в друго предаване с рекламодателя или агенцията по реда, уговорен в ал. 2.

Чл. 13. Телевизията може да продава рекламното си време:

1. на фиксирана цена по предавания;

2. цена за часови пояс;

3. специална цена за конкретно предаване или

4. възможност за покупка на пакети по преференциални цени, регламентирани в съответната Тарифа за излъчване на търговски съобщения и/или посочени в индивидуален договор.

Чл. 14 (1) Разпределението на клиповете на Рекламодател, при изготвяне на пакет, се определя от следните критерии:

1. избягване претоварването както на рекламните блокове, така и на съответните предавания с рекламни блокове с цел доставяне на по-висока ефективност на търговските съобщения;

2. поредност на заявките на клиентите към Телевизията;

3. балансирано разпределение на присъствието на съответния Рекламодател в програмата на телевизията;

4. съобразно критериите за разпределение по часови зони описани в тарифата.

(2) Телевизията предлага на клиентите си различни спонсорски пакети, както и изработването и излъчването на платени репортажи.

(3) Телевизията има гъвкава политика относно използването на други рекламни форми, когато тяхното излъчване не противоречи на закона, добрата практика и съдържанието на съответното предаване.

(5) Телевизията предлага време за излъчване на търговски съобщения във всички предавания от програмите си с изключение на тези, в които излъчването на търговски съобщения е забранено по закон.

Чл. 15. (1) Екипът на отдел “Маркетинг и реклама“ на Телевизията изготвят разнообразни специални оферти за интегрирани предложения, които включват атрактивни елементи, целящи засилена асоциация с избрано от клиента предаване. Интегрираните предложения могат да се състоят от различни комбинации от тематични спонсорски заставки, кратки клипове, шапки реклама, оформление на декор, промо-анонси и др.

(2) Интегрираните предложения биха могли да включват и допълнително обвързване чрез участие в промоционалната кампания на спонсорираното предаване, която би могла да включва активности в радио, преса, външна реклама, специални събития и други.

            (3) Отделно, като част от спонсорски пакет или самостоятелно, Медията предлага възможности за сътрудничество като: лицензиране правата на марката на локални продукции с цел оформяне на специален продуктов пакет на рекламодателя и/или последващо разпространение на съдържанието на Медията с помощта на различни от телевизионните платформи, както и специално изготвени интернет кампании на интернет страницата на Медията.

Чл. 16. (1) Когато Телевизията прецени, че съдържанието на предоставено за излъчване телевизионно търговско съобщение противоречи на разпоредбите на ЗРТ и/или други приложими норми от действащото законодателство или публично известната регулаторна практика или на изискванията, заложени в настоящите Общи условия, Телевизията не стартира излъчването му, независимо от потвърдения Медия план, като уведомява незабавно рекламодателя или агенцията. Страните разглеждат и обсъждат всички доводи и преценяват заедно риска от излъчване.

(2) Търговски съобщения, чието съдържание Телевизията преценява за такова, което може да се сметне за насочено към увреждане на физическото, умственото и морално развитие на малолетни и непълнолетни, могат да бъдат позиционирани само между 23.00 и 6.00 часа. Рекламодателят или Агенцията нямат право да изискват позициониране в друго часово време на такъв тип телевизионни търговски съобщения, но могат да откажат се своевременно излъчването им.

(3) Телевизията позиционира телевизионни търговски съобщения на спиртни напитки само между 22.00 и 6.00 часа, когато прецени, че съдържанието им е такова, че представлява непряка реклама на спиртни напитки по смисъла на 3акон за 3дравето (ЗЗ) и не излъчва телевизионни търговски съобщения, за които преценява, че представляват пряка реклама на спиртни напитки по смисъла на 33.

(4) Преценката на Телевизията във връзка с горните текстове се формира съобразно нормите на действащото законодателство, публично известната регулаторна практика, Кодекса за саморегулация при рекламирането на алкохолни напитки, изготвен и приет от АБРО и АРА, както и практиката на Националния съвет за саморегулация.

(5) Спонсорски заставки, чието съдържание не отговаря на законовите изисквания или публично известната регулаторна практика, следва да бъдат преработени или заменени.

(6) В случай че излъчването на търговско съобщение се прецени от Националният Съвет за Саморегулация (НСС) като нарушение на „Националните Етични Правила за Реклама и Търговска Комуникация в Република България" и/или той препоръча на Доставчиците на медийни услуги да преустановят излъчването /променят съдържанието на търговското съобщение, Рекламодателят, самостоятелно или посредством обслужващата го Агенция, поема задължението да приведе търговското съобщение във вид, съответстващ на препоръките на НСС, като евентуалните разходи се поемат от Рекламодателя. Ако Рекламодателят откаже да се съобрази с решението на НСС, Телевизията има право да преустанови излъчването на търговското съобщение, без това да се счита за неизпълнение, като Рекламодателят дължи заплащането на реално излъченото по кампанията за съответното търговско съобщение.

(7) Телевизията уведомява Рекламодателя или Агенцията своевременно за обстоятелствата по предходните алинеи.

(8) В случаите, упоменати в настоящия член, Телевизията не носи отговорност за евентуални последващи неблагоприятни последици за Рекламодателя или Агенцията като например допълнителни разноски за преработване на клипове и заставки и/или закъснение на кампания.

Чл. 17. (1) Телевизията се задължава да излъчи всички потвърдени от нея търговски съобщения съгласно одобрения Медия план, освен ако:

1. настъпят форсмажорни обстоятелства или значими събития, събития от значителен обществен интерес или събитията с важно обществено значение;

2. бъде установено по надлежен ред, че с излъчването на търговските съобщения се нарушават ЗРТ, ЗАПСП, ЗЗП, ЗМГО, ЗЗК, 33 или друго приложимо законодателство, съответно разпореждане на НСС. В този случай излъчването на търговски съобщения може да бъде спряно, без това да води до неблагоприятни последици за Телевизията, до приключване на производството по законовия ред.

3. телевизията счете за целесъобразно спирането на потвърдени от нея търговски съобщения.

4. Медията счете за целесъобразно да не започне излъчването на търговски съобщения поради противоречие  с нейни вътрешни правила и процедури, програмни причини и др.

(2) По смисъла на настоящите Общи условия "Форсмажорни обстоятелства" са: обявени режим "военно положение", режим "положение война" или друго извънредно положение, както и кризи от невоенен характер като граждански вълнения, недостиг на суровини, природни бедствия, лоши метеорологични условия, технически повреди при излъчването извън контрола на Телевизията, повреди в електрозахранването, влезли в сила актове на държавни органи, спазване на правни норми или лицензионни условия, изпълнение на отговорността за информиране на обществеността, както и друго непредвидено и/или непредотвратимо събитие и/или непредотвратимо събитие или събитие/причина извън контрола на Медията.

(3) Телевизията се задължава да осигури подходящо техническо качество на излъчването, но не може да гарантира качество на приемането.

Чл. 18. (1) В случай на пропуск в излъчването на търговски съобщения по одобрените от страните в договора Медия Планове, Телевизията компенсира Рекламодателя в програмите със същия брой излъчвания в размер и позициониране, равносилни на пропуснатите, които ще бъдат предварително съгласувани с Рекламодателя или Агенцията.

(2) Неизлъчване на няколко търговски съобщения или пропуск да започне навреме кампания не се считат за частично или цялостно неизпълнение на индивидуалния договор от страна на Телевизията.

 

IV. Предоставяне на рекламни материали/търговски съобщения и документи

Чл. 19. (1) Рекламните материали се предоставят на Телевизията от Рекламодателя или Агенцията с качество, което е подходящо за телевизионно излъчване, най-късно два пълни работни дни преди датата на излъчване на файлове. Агенцията, респективно клиентът, следва да изпрати придружително писмо до упълномощените по смисъла на чл. 5 лица, което да съдържа като минимум следната информация: сървър, име на файла/-овете, оформено според спецификацията - File Naming Structure, съгласно ал. 2, на настоящия член.

(2) File Naming Structure:

Видео формат :

DV-PALа

File Extension: mov

Codec Type: DV - PAL

Frame size: 720x576

Aspect ratio: CCIR 601 / DV PAL 25fps

Pixel aspect ratio: PAL - CCIR 601 (720:576)

Field dominance: Lower (Even)

Video Processing: YUV (8-bit)

White point: White Compressor: DV-PAL MOV (Quick Time Movie) Millions of Colors (24-bit)

 

Аудио формат:

Rate: 48kHz

Depth: 16bit

Level: -12dB

Channel Grouped

(3) В случай на желание от страна на Клиента за замяна на клип, същото следва да бъде заявено писмено директно към отдел “Маркетинг и реклама“ на Телевизията и попълнено във формуляра по предходната алинея, като следва да се посочи следната информация:

1. Име на клип за замяна;

2. Времетраене;

3. Период на излъчване на заменящ клип.

(4) При промяна на рекламен материал по предходните алинеи, Агенцията/Рекламодателят следва да изискват потвърждение директно от Телевизията. При липсата на потвърждение по смисъла на предходната алинея, Телевизията не носи отговорност за допуснати грешки.

(5) Телевизията не носи отговорност за допуснати неточности при излъчване на търговски съобщения, в случай че посочените във спецификацията и медия плана (по чл.10, ал.1, т.3 и по чл.19, ал.1, 2, 3 и 4) наименования са неточни и/или не съвпадат и/или е налице дублиране на наименования с предходни заявки, или изобщо липсва посочено наименование на клипа, или в други подобни случаи, както и ако липсва спецификацията по ал. 2.

Чл. 20 (1) Агенцията/ рекламодателят се задължават да представят на Телевизията при поискване всякакви доказателства, касаещи съдържанието и правата на предоставения за излъчване рекламен материал.

(2) В случай, че рекламният материал съдържа защитена музика, рекламната агенция и рекламодателят гарантират, че са придобити и заплатени синхронизационните права за всяка музика, съдържаща се в рекламния материал.

(3) В случай, че рекламният материал е на език, различен от българския рекламната Агенция/Рекламодателят се задължават да представят рекламния материал със субтитри на български език или превод на български език.

(4) Търговските съобщения за стоки и услуги, чието производство или търговия подлежат на лицензионен режим съгласно чл. 9, ал. 1, т. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност или за чиято реклама се изисква разрешение, могат да бъдат включвани в медийни услуги само след представяне от Рекламодателя/Агенция на Телевизията на съответния лиценз или разрешение.

(5) Медията не носи отговорност за качеството на предоставените й търговски съобщения и на техния носител. В случай, че в предадените търговски съобщения и/или техния носител бъдат открити технически недостатъци, Медията има право да изисква от рекламодателя тяхното отстраняване и коригиране, което е за сметка на последния.

 

V. Цени за излъчване на Търговски съобщения. Начини на плащане.

Чл. 21 (1) Цените за излъчване на търговски съобщения се определят в действащи тарифи на Телевизията, които се публикуват на уеб сайта на Телевизията.

            (2) Тарифите могат да бъдат променяни, като за вече сключени договори новите цени влизат в сила две седмици след оповестяването на новата тарифа, ако тарифата предвижда завишение на цените.

(3) При заявена и предплатена вече рекламна кампания, цените за излъчване, след обявяването на нова тарифа съответно:

            1. Не се променят ако новата тарифа е с по-високи цени от предходната.

            2. Променят се към по-ниски цени, ако новата тарифа е с по-ниски цени от предходната, като Телевизията излъчва допълнителна реклама за предплатената и неусвоена поради намалението на цените реклама по съгласуван с рекламодателя/рекламната агенция медия план.

            (4) На промяна не подлежат цените за излъчване на реклама, която е договорена по фиксирана тарифа в предварително подписан договор между телевизията и Клиента.

            Чл. 22 (1) Тарифата/Тарифите са формирани на база цени за 30 секунден клип. Неразделно приложение към Тарифата/ите е скала на базата на проценти (%) за изчисление на цената на различни от 30 сек. дължини на рекламни форми.

            (2) Телевизията оферира на клиентите си и специални рекламни пакети в зависимост от аудиторията, обема на инвестицията или реализиране на маркетингова цел на Телевизията.

            (3) При съвместна реклама на продукти на различни рекламодатели в един рекламен спот, цената на излъчване се завишава с до 40% (четиридесет на сто), преди приспадането на отстъпките.

            (4) При желание за излъчване във фиксиран рекламен блок или фиксирано място в рамките на рекламен блок, рекламодателят заплаща до 20% завишение на цената по тарифа върху стойността на излъчването, преди приспаднати отстъпки - до 20% за фиксиран рекламен блок и до 20% за фиксирано място.

            (5) Заявените за излъчване търговски съобщения се изчисляват по действащата към датата на приемане на заявката Тарифа за съответната календарна година, която е публикувана на интернет страницата на Телевизията - www.alfa.bg, а при евентуална последваща промяна на тарифата се актуализират съобразно новата тарифа при спазване на условията на чл.21.

            (6) Телевизията може да сключва сделки с нива на обемна отстъпка, при които рекламодателят, спонсорът и/или рекламната/медия агенция се задължават да определят гарантиран бюджет, който ще използват в определен срок като излъчват търговски съобщения в предлаганите от Алфа ТВ аудио-визуални медийни услуги. Гарантиран бюджет е поето от рекламодателя, спонсора и/или рекламната/медийната агенция задължение за подаване на заявки за излъчване на търговски съобщения на определена парична стойност и за определено време.

            Чл. 23 (1) Заплащането на рекламна кампания се извършва при следните условия:

            1. 50% (петдесет на сто) авансово плащане, най-късно 2 дни преди стартирането на рекламната кампания

2. 50% (петдесет на сто) доплащане, не повече от 5 дни след стартиране на кампанията.

3. Условия, различни от посочените в т. 1 и 2 могат да бъдат уговорени и в индивидуален договор.

            (2) Телевизията не започва излъчването на кампания при неспазването на гореспоменатите условия. Телевизията си запазва правото да спре излъчването на рекламна кампания при забавяне на плащането от страна на Клиента.

            (3) В случай на забава в плащането, при условие че плащането, извършено от рекламодателя или агенцията, не е достатъчно за да погаси всички дължими суми по фактурите, издадени от Медията, страните се съгласяват, че Медията има право да погасява задълженията по реда на тяхното възникване, започвайки от най-старото, независимо кое задължение са заявили че погасяват рекламодателят или агенцията и независимо от основанията за плащане, посочени в платежните документи.

 

VIІI. Временно спиране на излъчване на търговско съобщение или кампания

Чл. 24. (1) Телевизията има право да спре временно излъчването на търговско съобщение без заплащане на обезщетения и неустойки, когато получи доказателства - документи, издадени по надлежен ред от компетентен орган, че с неговото излъчване се нарушават права на трети лица или е налице някое от обстоятелствата по чл. 9, ал. 1 и/или чл. 17, ал. 1.

(2) За прекратяването по ал. 1 Телевизията уведомява незабавно Рекламодателя или Агенцията по реда на чл. 5 и предоставя информация на каква база приема излъчването за незаконно.

(3) Ако бъде доказано по надлежен ред, че претенциите на третите лица са неоснователни или че обстоятелствата по чл. 9, ал. 1 и/или чл. 17, ал. 1 не са настъпили, Телевизията възобновява излъчването на търговските съобщения. В случай, че по надлежен ред бъде доказано, че претенциите на третите лица са основателни или че обстоятелствата по чл. 9, ал. 1 и/или чл. 17, ал. 1 са настъпили, Телевизията не дължи връщане на авансово платени суми по реда на чл. 23 или договорени в индивидуален договор

            Чл. 25. В случай че не е получила дължимо плащане в срок, Медията има право да спре временно излъчването на рекламна кампания и/или да спре изпълнението на което и да е свое задължение по договора, като възобновява излъчването и съответно изпълнението на задължението си след ефективното получаване на дължимото плащане. В тези случаи Медията не дължи каквито и да е компенсации, обезщетения или неустойки.

Чл. 26. При спирането на рекламна кампания по вина на Клиента, той дължи на Телевизията 5% от стойността на неизлъчената реклама.

 

VI. Рекламации

            Чл. 27. (1) При спор или рекламация от страна на рекламодателя или агенцията относно излъчването на търговските съобщения, Медията се задължава да предостави копие от видеозаписа/-ите на излъчените търговски съобщения, които се проверяват в помещенията на Медията в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя протокол.

            (2) Искането за рекламация трябва да бъде направено не по-късно от 3 (три) месеца, считано от началото на излъчването на съответната кампания. В случай на закъсняла рекламация, Медията не дължи компенсации.

            (3) В случай на приета рекламация, Медията дължи компенсация съгласно чл. 18.

 

            VII. Срок и прекратяване на договорите за излъчване на търговски съобщения

            Чл. 28. (1) Срокът се определя в индивидуалния договор или с възлагането за излъчване на телевизионно търговско съобщение.

            (2) Договорът се прекратява с изтичане на определения в него срок, в случай че са изпълнени задълженията на страните по договора. Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на срока по взаимно писмено съгласие на страните, като последиците от предварителното прекратяване се уреждат в споразумението за прекратяване,  подписано между страните или в подписан от страните нарочен протокол.

            Чл. 29. (1) Договор за излъчване на търговски съобщения може да бъде развален от всяка от страните по него при спазване на условията и реда, предвидени в ЗЗД.

            (2) Договор за излъчване на търговски съобщения може да бъде развален от Телевизията незабавно при системно неизпълнение на задълженията за плащане от страна на Рекламодателя или Рекламната агенция. "Системно" по смисъла на тези Общи условия е два или повече пъти за срока на индивидуалния договор.

            Чл. 30. (1) В случай че Агенцията или Рекламодателят забавят плащане по договора с повече от 60 дни от датата на издаване на фактурата от Медията, Медията има право да развали договора незабавно, без предизвестие.

            (2) При всички случаи на разваляне на договора, в които агенцията и рекламодателят са изправни страни, Медията дължи връщане на предплатените суми, които не са усвоени (за които не са излъчени търговски съобщения или други рекламни форми) до момента на разваляне на договора.

            (3) В случай на прекратяване на действието на договора, ако Медията е излъчила телевизионни търговски съобщения или други рекламни форми, за които не е получила плащане от рекламодателя или от агенцията, рекламодателят и съответно агенцията, ако е страна по договора, се задължават солидарно да заплатят всички дължими суми незабавно след прекратяване на действието на договора. За избягване на съмнение настоящата разпоредба е приложима и действа и след прекратяване действието на индивидуален договор.

            Чл. 31. Ако в срока на договора изпълнението му бъде възпрепятствано от решение на регулаторен орган, приети нормативни или административни актове, то Телевизията има право да прекрати договора с уведомление, изпратено до Агенцията и Рекламодателя, без страните да си дължат каквито и да било обезщетения, като в десетдневен срок от прекратяването Медията възстановява на агенцията или на рекламодателя съответната част от предплатените суми, които не са усвоени до момента на прекратяването, в случай че има такива.

            Чл. 32. В случаите на прекратяване на действието на договор, по който е страна агенция, Телевизията има право да договори с рекламодателя/рекламодателите, които са използвали посредничеството на агенцията, условията и възнаграждението за директно възлагане и излъчване на телевизионни търговски съобщения в програмите на Медията, съответно заплащане от рекламодателя по банковата сметка на Медията, без посредничеството на агенцията.

 

IX. Последици при неизпълнение на договора

            Чл. 33. (1) В случай на неизпълнение на гаранциите по индивидуалния договор, които са основание за предоставяне на отстъпките съгласно действащите условия за предоставяне на отстъпки от Медията за периода на излъчване, Медията преизчислява всички излъчени схеми на излъчване по действащата Тарифа на Медията и приложимото ниво на отстъпката, според реалното изпълнение на клиента на съответната гаранция, въз основа на която е предоставена дадена отстъпка. Клиентът дължи заплащане на разликата между преизчислената дължима сума по реда на предходното изречение и сумата съобразно предоставената отстъпка.

            (2) При неизпълнение на гарантиран бюджет за излъчване на телевизионни търговски съобщения в програмата на Медията клиентът дължи и заплащане на процента от общата стойност на всички бонуси, остойностени по Тарифата на Медията, валидна към датата на излъчването им, който съответства на процента на неизпълнение на гарантиран бюджет.

            (3) В случай че рекламодателят използва посредничеството на агенция, плащанията по предходните алинеи се дължат от агенцията и рекламодателят солидарно към Медията в 10 дневен срок от получаване на уведомление от страна на Медията.

            (4) В случай на неспазване на сроковете за плащане, клиентът дължи на Медията неустойка в размер на 1/360 част от основния годишен лихвен процент на Българска народна банка за периода, увеличен с 20 (двадесет) пункта, за всеки дeн на забавата считано след 30-тия ден от датата на издаването на фактура от страна на Медията. В случай че рекламодателят използва посредничеството на агенция, неустойката за забавено плащане се дължи от агенцията и рекламодателят солидарно към Медията.

            (5) В случай, че агенцията или рекламодателят не изпълни някое от задълженията си по този член, Медията има право да потърси реализация на правата си по съдебен ред, както и също да се отклони от обичайната си практика като при следващ договор с агенцията и/или рекламодателя има право да не предостави отстъпки, докато не бъдат изпълнени всички задължения.

            (6) Настоящият член се прилага и след прекратяване на действието на индивидуалния договор, респ. след излъчването на телевизионните търговски съобщения, ако нарочен индивидуален договор не е сключен. 

            Чл. 34. Обезщетения могат да бъдат уговорени и за други случаи на неизпълнение на договорни задължения от страна на рекламодател или агенция, като конкретният им размер и реда и условията за прилагането им са предмет на индивидуалния договор. 

            Чл. 35. Във всеки случай на разваляне на договора поради причина, за която рекламодателят или агенцията като страна по договора отговарят, Медията преизчислява всички излъчени схеми на излъчване по действащата Тарифа на Медията с 50% от стойността на приложимото ниво на отстъпката, според реалното изпълнение на бюджета на клиента. Медията преизчислява и 50% от стойността на всички останали отстъпки, които са предварително предоставени по индивидуалния договор. Рекламодателят и агенцията дължат незабавно връщане на разликата в преизчислените отстъпки съгласно предходните две изречения.

 

X.Сертификати.

Чл. 36. Като част от обслужването на своите клиенти, Телевизията издава по желание на клиента Сертификат, удостоверяващ излъчванията на рекламната кампания до 15 работни дни, след края на календарния месец в който е осъществено последното излъчване по съответния Медиа план. Оригиналът на сертификата за рекламодателя се изпраща с писмо с обратна разписка или по електронен път по реда на чл. 5 до лице-представител на рекламодателя или агенцията, което депозира заявките в Медията.

 

XI. Конфиденциалност

            Чл. 37. (1) Медията, рекламодателят и агенцията се задължават да не разкриват под каквато и да било форма информация, съставляваща търговска тайна за страните, на трето лице (с изключение на филиалите си, одитори и юридически съветници), освен ако е получено изричното писмено съгласие на другата страна или ако съответната страна е задължена по закон.

            (2) По смисъла на настоящите Общи условия търговска тайна на Телевизията са конкретни факти, информация и данни, свързани с хода на преговорите, съдържанието и уговорките по сключени индивидуални договори, имена на рекламодатели, гарантирани бюджети, срокове за изпълнение, гаранции, преференциални условия и отстъпки, права и задължения на страните, уговорки при неизпълнение, както и информация за организацията и търговската дейност на Медията, ноу-хау, практически опит и лични данни на служителите й. Разкриването на информация, съставляваща търговска тайна, се смята за съществено нарушение и може да доведе до прекратяване на сключения индивидуален договор по вина на страната, допуснала разкриването на информация. Не се смята за разкриване на търговска тайна информацията за факта на сключване на индивидуалния договор.

            (3) Не е конфиденциална собствената за страната информация, която страната изрично е оповестила като неконфиденциална или която сама е направила общодостъпна.

            (4) Не се счита за разпространение на конфиденциална информация предоставянето на информация на компетентните държавни органи, изискана от тях в предвидените от закона случаи.

            Чл. 38. Всяка от страните по договор за излъчване на търговски съобщения се задължава да не уврежда доброто име на насрещната страна и/или на нейни служители, както и да изисква от служителите си и подизпълнителите си спазване на задълженията и ограниченията по чл. 37 и настоящия член.

            Чл. 39. За неизпълнение на задълженията по чл. 37 и чл. 38 неизправната страна дължи на изправната неустойка, в размер на 10% (десет на сто) от стойността на договора, но не повече от 10 000 лв. без ДДС. При настъпили вреди в по-голям размер от уговорената неустойка, Телевизията си запазва правото да претендира всички вреди - претърпени загуби и пропуснати ползи над тази сума.

 

XІI. Приоритети

            Чл. 40. В случай на противоречие между клаузи на различните документи, които съставят договора в неговата цялост, предимство имат клаузите на документите в следната последователност:

            1. Анексите към индивидуалния договор;

            2. Индивидуалният писмен договор;

            3. Настоящите Общи условия.

            Чл. 41 (1) За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

(2) Всички спорове по тълкуване и изпълнение на конкретните договори и настоящите Общи условия се уреждат по споразумение между страните, а ако такова не бъде постигнато – от компетентен съд със седалище в гр. София.

 

XIII. Преходни и заключителни разпоредби.

§ 1. Настоящите Общи Условия са утвърдени от Управител на Фондация „Алфа 2018“ на 07 ноември 2019 г., публикувани са на уебсайта на Телевизията на адрес: www.alfa.bg. на 07.ноември 2019 г., и влизат в сила 7 календарни дни, след публикуването им уебсайта.

§ 2. В случай, че в 7-дневния срок от публикуването на настоящите Общи условия, не постъпи мотивирано писмено несъгласие, същите влизат в сила и по отношение на заварените клиенти, Рекламодатели и рекламни агенции, които имат сключени договори за излъчване на търговски съобщения в Телевизията към датата на влизане в сила на настоящите Общи условия.